About the breed

Bakgrund


Shar Pei betyder sandskinn och refererar till dess karaktäristiska päls som är hård, sandig och kort.

Shar Pei har sitt ursprung i Kina och har troligen funnits sedan ett par tusen år tillbaka. Rasen användes främst till jakt, vakt och vallning i begynnelsen. Rasen höll på att utrotas i Kina 60-70-talet men det fanns en man som försökte rädda rasen, Matgo Law. Han vädjade till uppfödare i Amerika att hjälpa honom att bevara rasen och fick positiv respons så exemplar började då exporteras till Amerika. Rasen har idag ett stabilt bestånd. I Sverige är det dock en ovanlig ras fortfarande.


Idag är rasen beskriven som sällskapshund. Den är lugn och trogen sin familj. Den är ofta reserverad mot främlingar men ska inte vara överdrivet skygg eller aggressiv. Tidig social träning är viktigt för valpen.


Utseende: Karaktäristiskt för rasen är dess rynkiga hud. Som valp har den mycket hud som ger många rynkor. Valpen växer sedan i huden och som fullvuxen ska den enbart ha kvar rynkor i panna, nacke och manke, till viss del mot svansen också är okej. Den har också ett stort nosparti – ”mule” som ska vara kuddig. Pälsen ska vara kort, stå rakt ut från kroppen och borstig. Den ska ha små öron som ligger mot huvudet och peka mot ögonen. Normal mankhöjd är 44-51 cm och vikt ca 20-22 kg.

Det finns tre hårlag: Horse Coat som är den kortaste varianten är hårdast och stickigast. Hundar med denna päls är oftast smäckrare än de med längre päls. Brush Coat-pälsen är lite längre och något mjukare är horse coat-pälsen. Dessa hundar är grövre än horse coat-hundarna. Det längsta hårlaget kallas Bear Coat och den är inte tillåten att tävla med på utställningar.


Hälsa


Cancer är den vanligaste orsaken till för tidig död hos rasen.


SPAID - Shar Pei Autoinflammatory Disease är en ärftlig sjukdom som bara drabbar rasen Shar Pei. Forskning har visat att den hör ihop med den förtjockade huden som Shar Peien har. Den typiska sjukdomsbilden består vanligtvis av 6-72 timmar långa återkommande attacker av hög feber och andra tecken på inflammation (särskilt runt hasen). Efter en dag är hunden alert igen och mellan anfallen är de helt symtomfria.


Amyloidos – Ihållande inflammation kan leda till reaktiv amyloidos och ansamling av akutfasproteiner i flera organ. Dessa ansamlingar är särskilt skadliga för njurarna och kan resultera i organskada och slutligen organsvikt.


Det förekommer också öron-, ögon- och hudproblem.


Läs mer om hälsoproblem inom rasen på Svenska Shar Pei klubbens hemsida samt i avelsstrategin RAS


Hälsoprogram i Sverige

Ögonhälsoprojekt


DNA-test för SPAID som är ett risktest finns.


History


The Chinese Shar-Pei has its origin in China and has probably existed for two thousand years. It was bred to be used in hunting, guarding and herding. The breed was on the verge of being extinct in the 1960-70´s but a man named Matgo Law did what he could to save the breed. He pleaded with breeders in USA to help him save the breed and he got positive response so dogs started to be exported to USA. Today the breed has a solid population. In Sweden though the breed is still unusual.

The Chinese Shar-Pei is calm and true to its family. Often they are reserved towards strangers but shouldn´t be excessively timid or aggressive. Early socialization is important for puppies.


Appearance: Distinctive characteristics of the breed is its wrinkled skin. As a puppy, it is very wrinkly because of its excessive skin. As the pup grows up it becomes less wrinkly and when it´s all grown up wrinkles should only appear on the forehead, neck and the withers, wrinkles toward the tail is to some extent also okay. It has a large nose that is shaped like a “hippopotamus” muzzle. The coat should be short, harsh and stand out from the body. It has small ears that lies flat against the head, pointing toward the eyes. The height is 44-51 cm at the withers and the weight is around 20-22 kg.

There are three types of coats: The shortest and harshest is the Horse Coat. Dogs with this coat is often more lean then the ones with longer coats. The Brush Coat is a bit longer and also a bit softer. These dogs are bigger. The longest coat is called Bear Coat and is not allowed in shows.


Health


Cancer is the most common cause of early death in the breed.


SPAID - Shar Pei Autoinflammatory Disease is a hereditary disease that only affect the Shar-Pei. Research has shown that it corrolates with the thick skin of the Chinese Shar-pei. The typical clinical picture consists of 6-72 hours long fever attacks that are recurrent and other signs of inflammation (particularly around the hock). After a day, the dog is alert again and between attacks the dog is completely symptom-free.


Amyloidosis


The breed has some ear, eye and skin problems.


Health programs in Sweden (in swedish).

Eye helth project in Sweden (in swedish).


Risk test for SPAID